Τι είναι τα KPIs & Benchmarks? Σίγουρα θα τα έχετε συναντήσει σε διάφορα επιχειρηματικά άρθρα, blogs και σοφιστικέ περί επιχειρηματικού περιεχομένου αναλύσεις. Τι σημαίνουν όμως?

Πολύ απλά αναφέρονται σε δείχτες, αναφορές μέτρησης απόδοσης. Η αναφορά μέτρησης απόδοσης μπορεί επίσης να χαρακτηριστεί και σαν δείχτης απόδοσης ο οποίος συγκρίνει ποσοτικά εργασίες ομάδων  ή επιχειρηματικές διεργασίες. Η αναφορά μέτρησης απόδοσης (Benchmark Performance) και οι κύριοι παράγοντες μέτρησης απόδοσης (KPIs) είναι δύο εργαλεία μέτρησης τα οποία βοηθούν εταιρείες και αναλυτές να βελτιώσουν την απόδοση των εργασιών τους ή των προϊόντων τους. Τα Benchmarks και τα KPIs μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αναφορές περί απόδοσης ενεργειών του marketing αλλά και συγκεκριμένων προωθητικών ενεργειών είτε online είτε offline, τα οποία θα μπορούν να μετρήσουν τα πάντα, από το κόστος μέχρι την συνολική απόδοση. Παρόλο που η φύση της χρήσης τους είναι περίπου η ίδια, τα Benchmarks και τα KPIs δεν είναι τα ίδια.

2

Οι δείχτες αναφοράς (Benchmark Indicators) αναφέρονται σε οριοθετημένους στόχους. Μπορούν να χαρακτηριστούν και σαν εφαρμογές και τεχνικές. Οι marketers που επιλέγουν τους δείχτες αναφοράς το κάνουν με βάση τις προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά του market που λειτουργούν. Για παράδειγμα, θα μπορούσαν να προσδώσουν στόχους απόδοσης σε συγκεκριμένο επίπεδο είτε για παράδειγμα στο τομέα της δημιουργίας προϊόντων είτε στο κομμάτι της προώθησης, ή το περιεχόμενο επικοινωνίας κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης προωθητικής ενέργειας. Μια άλλη χρήση του δείχτη αναφοράς είναι η αναγνώριση του που βρίσκεται την παρούσα στιγμή το προϊόν στην αγορά  και ο καθορισμός μελλοντικών στόχων με βάση την αρχική τοποθέτηση ή με άλλα λόγια το ‘benchmark’

1

Aπό την άλλη, τα KPIs, σε μετάφραση οι κύριοι παράγοντες απόδοσης, αναφέρονται σε συγκεκριμένες μετρήσεις οι οποίες μετρούν την απόδοση, το εργαλείο δηλαδή για ακριβή μέτρηση απόδοσης. Για παράδειγμα, όταν έχουμε να κάνουμε με τον υπολογισμό κόστους μια πώλησης μετά από inbound ή outbound marketing ενέργειες τα KPIs βοηθούν να γνωρίζουμε το κόστος αυτής της πώλησης μέσω των ενεργειών αυτών. Για να μπορέσουμε να υπολογίσουμε το κόστος αυτό χρειαζόμαστε εργαλεία όπως CRM πλατφόρμες, σχετικά κόστη των marketing διαδικασιών τα οποία συσχετίζονται με εργατοώρες, διαφήμιση, το κόστος χρήσης τεχνολογίας και όλα τα σχετικά. Όπως και με τους δείκτες αναφοράς, οι κύριοι παράγοντες απόδοσης μπορούν να συσχετιστούν με οριοθέτηση στόχων ωστόσο η διαφορά του πρώτου με το δεύτερο είναι η διαδικασία και τα βήματα για την επίτευξη μεγαλύτερων στόχων. Μπορούν επίσης να χαρακτηριστούν ως ένας τρόπος μέτρησης της προόδου για την επίτευξη του στόχου καθώς και το βαθμό επιτυχίας ή αποτυχίας.

ID:52428133

Χρησιμοποιώντας δείκτες αναφοράς μέτρησης (Benchmarks) και τους κύριους παράγοντες μέτρησης απόδοσης (KPIs)  είναι τρόπος με τον οποίο καλυτερεύουμε τις διεργασίες και λειτουργίες. Είναι ο τρόπος για να είναι μετρήσιμο οτιδήποτε κάνουμε καθώς και η σύγκριση απόδοσης των εσωτερικών λειτουργιών με μέτρο το τι κάνει ο ανταγωνισμός. Βοηθούν στον προγραμματισμό και είναι χρήσιμα για τη μέτρηση των ενεργειών.